GDPR (Nederlands)

BVBA NiCADco verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht De Spiegelaere Nico (zaakvoerder) nico@nicadco.be.

Verwerkingsdoeleinden

BVBA NiCADco verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

BVBA NiCADco garandeert dat er geen gegevens worden overgemaakt aan derden en dat de gegevens enkel en alleen intern gebruikt worden voor de rechtsgrond zoals vermeld in vorige punt.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: nico@nicadco.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


GDPR (English)

BVBA NiCADco processes personal information in compliance with this privacy statement. For further information, questions or comments on our privacy policy, please contact De Spiegelaere Nico (owner) nico@nicadco.be.

Purposes of the processing

BVBA NiCADco collects and processes customers’ personal data for customer and order management (customer administration, order/delivery follow-up, invoicing, solvency follow-up, the sending of marketing and personalised advertising).

Legal foundation for the processing

Personal data is processed based on Article 6.1. (b) required for the implementation of an agreement, of the General Data Protection Act.

Transfer to third parties

BVBA NiCADco guarantees that there will be no exchange to other companies, and the personal data is only used for purposes as mentioned in the previous point

Retention period

Personal data processed for customer management will be stored for the time necessary to satisfy legal requirements (in terms of bookkeeping, among others).

Right to inspection, improvement, deletion, limitation, objection and transferability of personal data

The customer has at all times the right to inspect their personal data and can have it improved/improve it should it be incorrect or incomplete, have it removed, limit its processing an object to the processing of their personal data based on Article 6.1 (f), including profiling based on said provisions.
Furthermore, the customer is entitled to obtain a copy (in a structured, standard and mechanically readable form) of their personal data and to have said personal data forwarded to another company.
In order to exercise the aforementioned rights, the customer is requested to:
Send an e-mail the following address: nico@nicadco.be

Direct marketing

The customer is entitled to object free of charge to the processing of any processing of their personal data aimed at direct marketing.

Complaint

The customer has the right to file a complaint with the Belgian Privacy Protection Commission (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels - commission@privacycommission.be).